Protokoll


13.12.1929 (publisert Akvarianeren 3:2010)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt 13/12-29 i Kr. Vegetarsalon


Formanden aapnet møtet med følgende dagsorden som blev vedtat:

  1. Protokol

  2. Medlemskort, brevark etc.

  3. Lover

  4. Eventuelt

  5. Indmeldelse av nye medl.

  6. Foredrag

Sekretæren oplæste derpaa protokollen fra foregaaende møte og blev den godtat.

Ad punkt 2 blev man enig om at bestille medl. kort maken til det nye utkast som herr. Thoresen medbragte. Brevpapir og konvolutter med klubbens kliché beslutter man p.g.a. foreningens økonomi foreløbig ikke at bestille.

Man gik saa over til punkt 3 og behandle lovene som med en del forandringer av Grøntvedt’s lovutkast kommer til at lyde saaledes:
 

§1.

Foreningen stiftet den 21. oktober 1929. Foreningen har til formaal at fremme interessen for og utvide kjendskapen til akvarier, hvilket søkes opnaad ved foredrag og diskutioner, raad og veiledning, bytning, fælles indkjøp, samt ved at avholde utstillinger.
 

§2.

Foreningens styre bestaar av 3 medlemmer: Formand, sekretær-kasserer og 1 styremedlem. Desuten vælges 2 revisorer. Samtlige vælges paa generalforsamlingen i januar mnd. for 1 aar ad gangen.
 

§3.

Nye medlemmer maa godkjendes av foreningen. Utmeldelse mottages kun skritflig.
 

§4.

Kontingenten er Kr. 10,- pr. kalenderaar, og kan denne betales med Kr. 5,- hvert halvaar. Kontingenten maa dog være indbetalt inden henholdsvis mars og september maaneds utgang. Et medlem som er skyldig kontingent ved desember maanes utgang, ansees som uttraat av foreningen. Nye medlemmer som træder ind i foreningen i sidste halvaar betaler kun kr 5,- for inneværende kalenderaar. Medlemmer under 18 aar betaler halv kontingent. Medlemmer under 15 aar har ikke stemmeret i foreningens anliggender.
 

§5.

Møter avholdes en gang om maaneden og averteres disse i ”Aftenposten” og ”Morgenposten”.
 

§6.

Foreningens opløsning kan kun besluttes paa en generalforsamling hvor mindst 2/3 av de avgivne stemmer er for opløsning av foreningen.

Da det i henhold til paragraf 2 ogsaa kræves et styremedlem, gik man over til valg av samme, og herr direktør Bretteville ble enstemmig valgt som styremedlem.

Under ”eventuelt” fremkom Grøntvedt med anmodning til medlemmene over at tegne sig som abonenter paa de skandinaviske tidsskrifter, ”Stuekultur” og ”Akvariet”. Grøntvedt oplyste at ”Stuekultur” var det mest hensigtsmæssig at abonere paa gjennem postkontoret (kr. 3,90 pr. aar) mens abonement paa det svenske tidsskrift ”Akvariet” kunne tegnes gjennom ham. 12 medlemmer tegnet sig som abonenter.

Som nye medl. tegnet sig følgende herrer (se bak i boken).

Derpaa holdt herr Nygaard sen. foredrag om akvariets udsedning, som blev paahørt med stor interesse.

Møtet blev hevet kl. 10.

Næste medl. møte blev besluttet avholdt mandag den 13. jan. 1930.

Utskrift