Protokoll


9.5.1930 (publisert Akvarianeren 1:2012)
 

Medlemsmøte for Oslo Akvarieklub avholdt fredag den 9. mai 1930.


Formanden åpnet møte med følgende dagsorden, som blev vedtatt.

  1. Protokoll

  2. Fastsættelse av medlemsmøter

  3. Hjemtagning av fisk

  4. Eventuelt

Man gikk så over til punkt 1 hvor sekretæren oplæste protokollen. Til protokollen bemerket herr Jørgensen at kun det som blev behandlet på møtene måtte komme i protokollen. Formanden henstillet til sekretæren at så herefter måtte ske. Ennvidere bemerket herr Borgersen at det burde føres til protokoll at medlemmene i sine uttalelser uttrykket sig moderat så ingen måtte føle sig støtt ved de uttalelser som fremkom.

Til punkt 2, fastsættelse av medlemsmøtene, blev man enige om å avholde disse på den andre fredagen i hver mnd.

Med hensyn til hjemtagning av fisk fant man det mest hensigtsmæssig å ta hjem fisk gjennem herr Borgersen. Under eventuelt fremkom intet av interesse.

Som nytt medlem i klubben blev herr Erik Knudsen, Blommenholm optatt i Klubben.

Møtet hævet kl. ½ 10.

Utskrift