Protokoll


14.11.1930 (publisert Akvarianeren 6:2012)
 

Medlemsmøte for ”Oslo Akvarieklub” avholdt fredag 14. novbr. 1930 i Vegetarsalonen.


Formanden ønsket de tilstedeværende velkommen og åpnet møtet med følgende dagsorden:

 1. Protokoll

 2. Meddelelse ang. utl. akvariet.

 3. (meddelelse) fra utst. komitéen.

 4. Brev fra Det tyske Akvarieforbund

 5. En akvarianers arbeide i novbr. og desember mndr.

 6. Høst

 7. Akvarianeren høst og vinterarbeider

 8. Den indre utsmykning av et værelseakv.

 9. Om besetningen av selskabsakvarier.

 10. Hemigrammus Caudovittatus, dens avl og hol.

 11. Foredrag av herr Jørgensen, Kjøbenhavn, om terrariet med fremvisning av dyr.

 12. Ausjon

 13. Eventuelt

Sekretæren oplæste protokollen og blev den godkjendt.

Grøntvedt redegjorde for det gode resultat av utlodningen, nemlig 4768 solgte lodder a 10 øre og at nettofortj. blev kr. 408,38. Det besluttedes å sende takkeskrivelser til herr ing. Otto Andrésen for det skjenkede utlodningsakvarium og til herr ”retskjemiker …..” (vanskelig å tyde) for den vakre slørhale. Det viste sig at efter at slørhalen var blitt utstillet hos a/s Watt, steg loddsalget her ganske betraktelig. Grøntvedt hadde hatt mange …. ang. det utstillede akvarium bl.a. fra Dyrebeskyttelsen, som var meget begeistret for akvariet og foreningen i særdeleshet.

Grøntvedt opleste derpå utstillingskomiteens innstilling, som lød således: ”Komitéen fikk ved sit besøk hos de forskjellige medlemmer det inntrykk både hva akvarier og deres innhold angår, at de fleste medlemmer hadde de samme plnte og fiskesorter, således at komitéen finner det noget ensidig for en utstilling. Vell så komitéen på sin færd flere akvarier som overrasket, og det viste sig at flere medlemmer hadde fjort fremskritt siden foreningens start, samtidig som flere medlemmer uttalte at de aktet å forbedre sitt akvariemateriell.

Efter de inntrykk komitéen således har fått, mener den at det vanskelig lar sig arrangere noen utstilling foreløpig med det materiell og de pengemidler som er tilstede.

Komitéen foreslår derfor utsettelse av utstilling til høsten 1932, men at der til førstkommende høst utstilles i propagandaøiemed ett eller flere varmtvannsakvarier.”

Flere av medlemmene og spescielt formanden syntes at komitéens innstilling var for streng, og mente at foreningen måtte kunne avholde utstilling allerede førstk. høst. Det blev henstillet til komitéen å tenke over saken ennu et par mndr.

Brev fra Det tyske Akvarieforbund, blev derpå oplest og det besluttedes p.g.a. de mange fordele som forbundet byr å melde foreningen inn.

Grøntvedt opleste så de under punkter 5-10 nevnte tyske artikler.

Derpå holdt herr Jørgensen, Kjøbenhavn, et overmåde interesant og velformet foredrag om terrarier, med fremvisning av dyr.

Den avholdte ausjon innbrakte Kr. 3,10 i salær til foreningens kasse.

Unner eventuelt fremkom intet særlig av interesse.

Som nye medlemmer tegnet sig d’herrer Ernst ”Krussteiner” og Thv. Baumann.

Neste møte besluttedes avholdt fredag kl. ½ 8 den 12 desember 1930.

Det godt besøkte møte hevedes kl. ½ 12.

Utskrift