Meny Lukk

Vedtekter

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Lover for Oslo Akvarieklubb

§ 1.
Klubbens navn er Oslo Akvarieklubb. Dens formål er å fremme interessen for og utvide kjennskapet til akvariet.

§ 2.
Klubben skal motarbeide alle former for dyreplageri.

§ 3.
Som medlem av senioravdelingen kan opptas akvarister over 16 år.
I junioravdelingen opptas akvarister under 16 år, dog skal juniorer ha en foresatt på over 18 år. Overgangen fra junior til senior skjer det året medlemmet fyller 16 år. Innmeldelsen er gyldig ved innbetaling av medlemskontingent. Utmeldelse skal skje skriftlig. Ved utmeldelse skal lånte bøker og annet materiell tilhørende klubben leveres inn umiddelbart.

§ 4.
Medlemskontingenten fastsettes av styret. For familiemedlemmer og juniormedlemmer betales halv kontingenten pr. år. Betalingen skjer forskuddsvis. Et medlem som ikke har betalt kontingenten innen 1. mars kan strykes fra medlemslista av styret. Disse skal uansett etter 1. mars ikke motta fordeler som følger medlemskapet. Styret kan i særskilte tilfeller innvilge reduksjon eller fritak for kontingent.

§ 5.
Styret bør bestå av minimum fem medlemmer og maksimum syv medlemmer i tillegg til opptil to vara-medlemmer. Lederen velges for ett år ad gangen, kassereren og de øvrige styremedlemmene velges for en to års periode. Kassereren og ett av styremedlemmene velges i like år, de to andre styremedlemmene velges i ulike år, slik at kontinuitet er sikret. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter generalforsamlingen, det skal være egne verv for nestleder og sekretær innen styret. En valgkomité bestående av inntil to personer kan velges hvert år. Styret kan utpeke en bibliotekar, webansvarlig og en redaktør samt evt. andre medarbeidere til klubbens avis. Disse har møterett på styremøtene. Dersom et eller flere av styremedlemmene må trekke seg i perioden, kan styret fylles ved ekstraordinær generalforsamling.
Den/de som leder junioravdelingen (dersom dette finnes) må fremlegge vandelsattest.

§ 6.
Klubben avholder generalforsamling hvert år i mars. Innkalling med innkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes medlemmene minst en måned i forveien. Forslag til behandling på generalforsamlingen må være styret i hende minst 2 måneder før generalforsamlingen. Stemme- og forslagsberettigede til generalforsamlingen må ha vært medlem minimum 6 mnd., og ha betalt kontingent for inneværende år. Fra det året et medlem fyller 15 år har det en stemme på generalforsamlingen. Inntil tre stemmer kan skriftlig overdras til et annet medlem som fyller betingelsene over. Årsberetning og regnskap skal forelegges medlemmene på generalforsamlingen.
Følgende dagsorden fastsettes for denne:

  1. Årsberetning.
  2. Regnskap.
  3. Innkomne forslag.
  4. Valg.

Ekstraordinær generalforsamling skal sammenkalles av styret når minst 1/4 av medlemmene, eller styret forlanger det. Slik innkalling må skje med minst
14 dagers varsel til medlemmene.

§ 7.
Det bør avholdes 10 medlemsmøter i året. Referat skal foreligge fra hvert medlemsmøte dersom ikke spesielle forhold gjør dette vanskelig/umulig.
Det bør avholdes minst 10 styremøter i året. Referat fra hvert styremøte skal foreligge i arkiv.

§ 8.
Dersom et medlem bevisst skader klubbens virksomhet eller motarbeider dens interesser, har styret rett til å ekskludere vedkommende. Eksklusjonen kan foretas for et kortere eller lengre tidsrom, dog minst ett år. Blir et medlem ekskludert, kan vedkommende påklage saken. Styret plikter da innen 2 måneder å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, der saken forelegges for medlemmene, Ved skriftlig votering avgjøres om eksklusjonen skal stå ved makt eller ikke.

§ 9.
Endring av klubbens lover kan foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor det kreves 2/3 flertall for lovforslagets vedtagelse. Endringen trer i kraft etter generalforsamlingen.

§ 10.
Det materiell som klubben eier skal ikke kunne utlånes uten etter godkjenning av styret. Klubbens historiske materiell skal til enhver tid oppbevares hos lederen eller en av lederen oppnevnt ansvarlig.

§ 11.
Oppløsning av klubben kan foretas ved avstemming og må ha minst 7/8 av medlemmenes stemmer for å bli vedtatt. Forslag om oppløsning av klubben skal fremsettes minst 2 måneder før spørsmålet kan behandles. Og avgjørelsen skjer ved uravstemning blant klubbens medlemmer. Ved eventuell oppløsning av klubben skal dens midler og eiendeler gis til institusjoner, hvis arbeide er i overensstemmelse med klubbens formål og interesser.

Sist revidert 1.6.2023 – iht. vedtak generalforsamling 2023