Meny Lukk

Regler for oppdrettskonkurransen

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Hvem

Alle akvarister som er medlem i Oslo Akvarieklubb har anledning til å delta i oppdrettskampanjen. Det gis poeng for hvert oppdrett. Oppdrettsansvarlig gir disse på nettet. Det er ikke mulig å få poeng for en art mer enn en gang samme året – jfr. punktet om «Gjentatt oppdrett» nedenfor.

Registrering

Generelle krav til registrering av oppdrett:

  • Man må ha fått minst én ungfisk til å overleve den kritiske fasen av oppdrettet/oppveksten, eller minst 6-10 uker.
  • Det er kvalitet og ikke kvantitet som teller. Ungfiskene skal være sunne og ikke avvike i form og farge fra det som er normalt for arten.
  • Oppdretteren skal fylle ut oppdrettskjema på hjemmesiden og sende det inn til oppdrettsansvarlig.
  • Oppdrett kan sendes inn hele året, men det godkjennes ikke oppdrett de første 8 ukene i starten av året.

Poeng

Artene gis poeng på en skala ifra 1 til 21. Arter med poeng har fått disse på grunnlag av vanskelighetsgrad for oppdrettet, ikke fiskens sjeldenhet eller hvor vanskelig den er å få kjøpt. Arter som ikke har poeng i lista mangler dette inntil annet er bestemt av oppdrettsansvarlig. Dersom man ønsker poeng satt på en art uten poeng skal det skje på en av følgende måter:

  • Ved oppdrett sendes oppdrettsskjema til oppdrettsansvarlig sammen med en skriftlig framstilling med et anbefalt poeng, samt argumentasjon for denne. Oppdrettets vanskelighetsgrad bør sammenlignes med andre arter i argumentasjonen. (Bruk beskjedfeltet til dette)
  • Dersom arten ikke er drettet, skal alt relevant materiale sendes oppdrettsansvarlig på e-post, bruk kontaktskjema til dette. Dersom oppdrettsansvarlig ikke mener forslaget er godt nok begrunnet, blir det forkastet.

Oppdrettsansvarlig kan velge å godkjenne det foreslåtte poenget, gi et annet poeng, eller ikke sette noe poeng med en gang. Dersom forslagsstiller er uenig i oppdrettsansvarligs avgjørelse kan denne ankes/påklages.

Klageadgang

Hvis et medlem er uenig i poengsetting skal klagen med en begrunnelse sendes til styret, som vil behandle saken på neste ordinære styremøte. Avgjørelsen kan ikke ankes videre.

Krav til oppdretter ved oppdrett til 12 poeng eller høyere

  • Hvis arten ikke har poeng fra før, men oppdretter krever 12 poeng eller mer, bør det kunne vises til god argumentasjon for dette.
  • Det skal gis en god beskrivelse av lek og videre forpleining av egg og yngel i feltet for beskrivelse av oppdrettet.
  • Det skal tas bilde av yngelen, og bildet sendes sammen med oppdrettsskjemaet.
  • Vannparametre må også oppgis.

Listens gyldighet

Listen er gyldig for hele oppdrettsåret. Dvs. at endringer foreslått på arter som det er registret oppdrett på, vil få gyldighet fra neste år/oppdrettskonkurranse. Unntaket er arter som det ikke er registrert oppdrett på. Disse kan gis poeng i løpet av det året oppdrettet er innrapportert. Når det først er registrert et oppdrett på en art kan ikke poeng endres før neste år.

Gjentatte oppdrett

Med gjentatte oppdrett menes oppdrett av en art som akvaristen allerede har fått tildelt poeng for. Man kan kun få poeng for oppdrett av en art én gang pr år. Det spiller ingen rolle om det er flere par av samme art som leker samme år, ei heller lokasjon og andre varianter. Drettes arten på nytt neste eller et senere år, får man på nytt de poengene oppdrettslisten da angir.

Premiering

Det gis premie til de tre med flest poeng i løpet av et kalenderår. Dersom to har likt antall poeng, så kommer den først med færrest antall oppdrett. Skulle det stadig være likt vil den som har oppdrettet flest forskjellige familier vinne.
I tillegg gis premie til de tre med flest antall oppdrett uavhengig av poengsum. Dette for å oppmuntre til breddeoppdrett i klubben. Listen med oppdrettspoeng/antall oppdrett legges fortløpende ut på våre hjemmesider.

Oppdrettsansvarlig/oppdrettsgruppe

Styret utpeker en oppdrettsansvarlig som sørger for bl.a. godkjenning av oppdrett, vedlikehold av listene og markedsføring av konkurransen. Det opprettes i tillegg en bredt sammensatt gruppe av klubbens medlemmer som skal assistere oppdrettsansvarlig i poengsettingen. Klubbens styre står over oppdrettsansvarlig og har det siste ord i klagetilfeller etc. Styret har full anledning til å innhente kompetanse utenfra der hvor det mener det er nødvendig.

Fiskelista

Søk i lista søker både på slektsnavn, artsnavn og populærnavn. Du kan foreløpig ikke skrive inn både slektsnavn og artsnavn samtidig. For å sende inn et oppdrett klikker du på symbolet ( Ikon ) på linje med den fisken du har drettet og skjemaet kommer opp på skjermen.

Skal du sende inn et oppdrett på en fisk som ikke står i basen så sender du det inn til oppdrettsansvarlig på et eget skjema som du finner link til på oppdrettssiden. Sjekk nøye om fisken kanskje finnes i basen, men med et eldre navn. Bruk i så fall merknadsfeltet til å informere oppdrettsansvarlig om dette, slik at han kan oppdatere basen.

Klage på en avgjørelse av oppdrettsansvarlig sendes inn til styret ved bruk av kontaktskjema.